Ang mga Misteryo ng Luwalhati (Miyerkoles at Linggo)

Umagang-umaga sa araw ng Linggo, tatlong araw matapos ang pagpapakasakit, kamatayan, at paglilibing sa ating Panginoong Hesukristo, mayroong hiwagang nagaganap sa libingan. Siyang Panginoon ng buong sanlibutan ay nagtagumpay na. Nayanig ang buong sangkalupaan, ang lahat ng mga anghel ay nangag-aawitan. Ang buong kalupaan, bagama’t balot pa sa kadiliman at nahihimbing pa sa higaan ay unti-unti nang nagigising sa isang bagong araw kung kailan ipinagkamit tayong lahat ni Hesukristong Panginoon natin ng tagumpay at kaligtasan.

Panalangin: Maria, inatasan ka ng Diyos na magbigay ng laman sa kanyang Salita. Sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, nagpakita siya sa isang halamanan sa mga kababaihan, at pagkatapos sa kanyang bagong pamilya ng mga mananampalataya. At mula sa unang umaga ng Pasko ng Pagkabuhay, ang Simbahan ay nagsimulang dalhin ang buhay ng Diyos sa mundo. Tulungan mo kami, O Inang Maria. Ipanalangin mo sa iyong Anak na ibigay sa amin ang biyaya na makita sa kanyang pagkabuhay na mag-uli ang pangako ng isang mundong ginawang bago. O Maria, tulungan mo kaming umunlad sa katiyakan na ang May-akda ng Buhay ay Nabuhay na mag-uli.

Matapos ang apatnapung (40) araw na pamamalagi ng Panginoon dito sa lupa matapos ang kanyang Pagkabuhay, siya ay “lumabas ng lungsod, itinaas niya ang kanyang mga kamay at binasbasan ang mga alagad. Habang binabasbasan niya sila, humiwalay siya sa kanila at dinala siya sa langit. Sinamba naman nila Siya. Nagbalik ang mga Apostol sa Herusalem na puspos ng galak …” (Lucas 24:50-52)

Panalangin: Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang nang may utang na loob sapagkat ang iyong Anak na aming Manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami’y panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang Tagapamagitan.

“Espiritu mo’y suguin, Poon tana’y ‘yong baguhin.” Sinasabi sa Banal na Kasulatan na ang mga Apostol ay bumalik sa Jerusalem at pumanhik sa isang silid sa bahay na kanilang tinutuluyan … at nagkaisa sila ng diwa at patuloy na nanalangin, kasama … si Mariang ina ni Hesus ” (Gawa 1:12-14) Hinihintay nila ang pagsusugo sa Espiritu Santo, ang Paraklito na ipinangako ni Hesus sa kanila, upang magsisilbing gabay at mang-aaliw. Noong sumapit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay muling magkakasama sa silid na yaon at bigla na lamang silang nakarinig ng isang malakas na ugong mula sa langit na parang malakas na hangin at pinuno nito ang bahay na kanilang tinutuluyan. May nakitang parang dilang-apoy na naghiwa-hiwalay at tumigil sa bawat isa. Napuspos sila ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila… (cf. Gawa 2:1-4). Tumayo si Pedro at nangaral sa mga tao. Sa araw na yaon ay tatlong libo ang mga nakinig sa kanyang pangangaral at sumampalataya kay Kristo.

Panalangin: Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na Sambayanan sa pamamagitan ng Espiritung Banal. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos nang ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan katulad noong ang Mabuting Balita ay unang ipinangaral.

Ang Mahal na Birheng Maria, matapos ang kanyang makalupang buhay dito sa daigdig, ay hindi pinahintulutan ng Panginoon na makaranas ng pagkabulok ng katawan sapagkat sa tanang Anak ni Eba, siya ang pinaka-pinagpala, pinaka malinis, at pinaka kaibigibig, kung kaya naman sa dakilang kapangyarihan niya ay iniakyat ng mga koro ng mga Anghel ang kanyang Ina sa kalangitan upang lumuklok sa trono ng kaluwalhatian. Siya na kalinislinisan at kabanal-banalan, bukod na pinagpala sa babaeng lahat, ay minarapat niyang makihati sa kanyang luningning.

Panalangin: O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, itinaas mo sa luwalhati ng langit ang katawan at kaluluwa ng sakdal-linis na Mahal na Birheng Maria, Ina ni Kristong Anak Mo, nawa’y mabuhay kami sa mundong ito na laging nasa isip ang mga biyaya ng buhay sa Langit na darating upang makabahagi sa kanyang karingalan magpakailanman.

Matapos siyang iakyat sa kalangitan, ang mga tanang koro ng mga anghel, mga propeta at ating mga ninuno; lahat ng mga banal at martir ay nagkatipon tipon upang ibigay sa Mahal na Birhen ang nararapat na pagkilala at paggalang – ang siya’y putungan ng Korona ng luwalhati bilang reyna ng Langit at lupa, ng mga anghel at mga tao. Siya na masunuring Anak ng Diyos Ama, Ina ng Diyos Anak, at Esposa ng Espiritu Santo ay nararapat lamang na parangalan ng ganitong uri ng pagkilala. “May lumitaw na dakilang tanda sa langit: Isang babaeng nararamtan ng araw; nasa kanyang paanan ang buwan, at korona naman sa kanyang ulo ang labindalawang bituin” (Apoc 12:1) Siya ngayon ay niluluwalhati dahilan sa kanyang kababaang loob at tunay na pagmamahal sa Diyos.

Panalangin: Maria Imakulada at Reyna, masdan mo ang naghihirap at balisang mundo. Iyong nalalaman ang aming mga kalungkutan at kahinaan. Ikaw na aming ina, na nagliligtas sa amin sa oras ng panganib, mahabag ka sa amin sa mga araw ng malaki at mabigat na pagsubok. Ikaw para sa amin ang liwanag ng bukang-liwayway na tumatapos sa dilim ng gabi. Ipanalangin mo na kami ay magtamo sa tuwina ng tapang at tiwala na sadyang kailangan namin.