header image

Ngayon ay araw ng Martes, pagninilayan natin ang mga misteryo ng Hapis.

Mga Panalangin

Ang Santo Rosaryo

Ang mga Misteryo ng Hapis (Martes at Biyernes)

Alam ni Jesus ang sakit na pagdaraanan at kamatayang darating at kanyang hiniling kung maaring palampasin ang kopang ito. Ngunit sa huli, sinabi Niyang hindi ang kanyang kalooban ngunit ang sa Ama ang dapat masunod. Sa kanyang pagdurusa, dinala Niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas. Ating pagnilayan ang katapangan kinailangan upang ialay ang kanyang sarili upang matupad ang plano ng Diyos.

Panalangin: Kami rin, O Diyos naming Ama, ay dumaranas ng hirap at sakit, madalas na hiling namin ay matapos na ang mga ito, kahit alam namin na hindi mo kami bibigyan ng bigat na hindi naming kayang pasanin, at lagi kang nasa aming tabi upang kami ay tulungan. Hinihiling namin na bigyan kami ng lakas, na laging sundin ang loob Mo, lalo na kung ito’y may kahirapan.

Si Jesus ay labis na pinahirapan na halos kanya nang ikamatay. Ang paghahampas ay hindi lamang simpleng pamamalo. Ito ay ginagamitan ng mga bagay upang parusahan ng labis ang dumaranas nito, na padaluyin ng labis na dugo habang iniiwasan ang mabilis na kamatayan. Si Jesus ay hinampas para sa ating mga kasalanan. Naroon ang Kanyang Ina na nakamasid habang patuloy na pinahihirapan ang kanyang Anak. Gaanong hirap para sa Mahal na Ina na walang siyang magawa para Siya ay tulungan.

Panalangin: Panginoon, ako’y humihiling na patawarin sa aking mga kasalanan, ang mga kasalanang lalo pang nagpabigat sa iyong mga paghihirap. Nais kong gawin ang lahat upang maiwasan na magkasala pang muli.

Si Jesus ay hinubaran, pagkatapos ay sinuotan ng damit na purpura at sa huli ay pinutungan ng koronang tinik. Siya ay pinaglaruan at dinuraan ng mga sundalo. Hiniling ng mga tao na Siya ay ipako sa krus. Kahit Siya ay walang sala hindi Niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Naging matibay Siya sa harap ng labis na poot.

Panalangin: O Jesus, naging labis marahil ang Iyong kalungkutan sa pagpapakita ng mga tao ng kanilang kamangmangan at pagka-poot. Hinihiling namin na sanay magkaroon kami ng lakas ng loob na ipagtanggol ang katotohanan at matuwid, kahit kami ay pagtawanan at kamuhian ng marami.

Patuloy ang naging kahihiyan ni Jesus sa daan patungong Kalbaryo pasan ang Krus, habang patuloy Siyang kinukutya ng mga tao. Ating pagnilayan ang labis na sakit na dulot ng kahoy na krus sa kanyang mga sugat sa buong katawan, ang mainit na araw, ang gutom at uhaw. Isipin natin ang labis na sakit na nadarama ng Kanyang Mahal na Ina.

Panalangin: O Jesus, tiniis mong lahat ng hirap at sakit, dahil alam mong ito lamang ang daan upang maligtas kami sa walang-hanggang kamatayan. Turuan mo nawa kaming matutong tiisin ang mga pagpapakasakit na aming nararanasan at ialay ito sa ikagagaling ng aming kaluluwa at ng lahat ng hindi kumikilala sa Iyong pag-ibig.

Dumating si Jesus sa Kalbaryo at ipinako sa krus. Habang Siya’y nakabayubay, at unti-unting nalalapit sa kamatayan, naging tanging konsolasyon Niya ang Makita ang Kanyang Ina, ang mahal niyang apostol at si Maria Magdalena. Naging malakas rin ang loob ng Birheng Maria na manatili at makiisa na tanggapin ang kalooban ng Ama. Sa krus ibinigay din sa atin ni Jesus ang Kanyang Ina upang  maging Ina rin natin.

Panalangin. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng Banal na Krus, tinubos mo ang sanlibutan. Salamat O Kristo sa handog mong kaligtasan. Nawa’y manatili kami sa iyong biyaya at lagi naming alalahanin na ibinigay Mo sa amin ang Iyong Ina para maging Ina rin namin. Sa kanyang pag-aaruga kami ay tunay na makararating sa Iyong piling magpakailanman.

Mga Panalangin ng Pagtatapos