Panalangin kay Kristong Muling Nabuhay!

Original in Tagalog only