Ang Santo Rosaryo

Ngayon ay Lunes, pagnilayan natin ang mga Misteryo ng Tuwa

1. Ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria
2. Ang pagdalaw ni Santa Maria kay Santa Isabel
3. Ang panganganak kay Hesus sa Belen
4. Ang paghahain kay Hesus sa templo
5. Ang pagkawala at pagkakita kay Hesus sa templo