Ang mga Misteryo ng Tuwa (Lunes at Sabado)

Ang anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos upang ihayag sa isang dalagita ‘ang Misteryong inilihim sa mahabang panahon’.

Nagpakita ang Panginoon kay Maria upang ihayag sa kanya na siya ay napiling maging kaisa ng Kanyang Sangnilikha. Ang kaganapan nito ay nakasalalay sa tugon ng dalagita. At hindi nabigo ang Diyos sa kanyang tugon: “Mangyari nawa sa akin ayon sa wika mo.” At ang salita ay nagkatawang-tao!

Patuloy ang paglapit ng Diyos sa ating henerasyon upang himukin tayo na baguhin ang ating paraan ng pamumuhay, at huwag wasakin ang ‘mga gawa ng kanyang mga kamay’. Nawa’y bukas-palad tayong tumugon tulad ni Maria.

Panalangin: Maria, nakinig ka sa tinig ng isang anghel at naharap sa mahirap na pagdidisisyon, kami rin ay dumarating sa panahon ng mahirap na pagdidisisyon: nagtitiwala ba kami sa Diyos? Nakinig ka at nagtiwala sa kanya at sa kanyang plano para sa kaligtasan. Kasama ng iyong “Oo” dumating ang kaligtasan ng tao at nang buong sangnilikha.

Tulungan mo kami, Maria. Ipagdasal na ang iyong anak ay ibigay sa amin ang biyaya ng pananampalataya at lakas ng loob na sundin ang loob ng Diyos at ang itinakda Nyang daan para sa amin, sa harap ng mga pagsubok at kawalan ng pag-asa.

Bagong nagdadalang-tao, hindi nag atubili si Maria na maglakbay at maglakad ng ilang araw upang dalawin ang kanyang pinsan na si S. Elizabeth; siya’y binati nito ng may matinding kagalakan at ipinahayag naman niya ang kanyang “Magnificat”. Kahit alam niya na lahat ng henerasyong darating ay tatawagin siyang pinagpala, nanatili siya sa tahanan ni Zacarias at Elizabeth upang paglingkuran ito sa kanyang pagbubuntis. Hindi niya hinayaan na magsilbing hadlang ang kanyang sariling kalagayan upang makatulong.

Panalangin: Panginoon turuan mo kaming tumulong sa aming kapwa tulad ng ginawa ni Maria, upang matutunan na sa paglilingkod maipakikita at maipadadama ng aming paniniwala, at tandaan, ang tunay na pagtulong ay pagbibigay ng aming sarili.

Si Maria at Jose ay malayo sa kanilang tahanan at panahon na upang isilang ang kanyang Anak. Nang wala silang matagpuang lugar sa bahay-panuluyan, hindi sila nagambala, at ipinaubaya nila sa Diyos na sila’y bibigyan ng ligtas at mainit na lugar kung saan isisilang ang Anak ng Diyos. Alam nila na hindi sila pababayaan ng Ama. At kahit sa sabsaban iniluwal at nanatili ang sanggol na si Jesus, ipinagdiwang ng mga Anghel ang kaganapang ito.

Panalangin: Ama namin, isinasamo namin na sa lahat ng oras kami ay manatili na manalig sa Iyo na kailanman ay hindi Mo kami pababayaan. Nawa’y unahin namin na gawin ang Iyong kalooban at lahat ng aming kailangan ay Iyong ibibigay

Naging masunurin ang mga magulang ni Jesus nang Siya’y dalhin nila sa Templo at ihandog sa Diyos. Doon nakita nila si Simeon na naghihintay na nang matagal na panahon para makita ang Mesiyas sapagkat ipinangako sa kanya na hindi siya papanaw ng hindi nakikita ang tagapagligtas.

Panalangin: O Diyos, hinihiling namin na tulad ni Simeon matuto kaming maghintay sa mga biyayang pangako mo sa amin. Ang paghihintay sa pangako Mo ang magbibigay lakas sa amin para harapin ang lahat ng unos na darating sa aming buhay at magiging bahag-hari sa mga gabi ng lumbay.

Matapos ang tatlong araw na pag-aalala kung nasaan ang batang si Jesus, natagpuan ni Maria at Jose ang kanilang anak sa templo. Labis ang kanilang naging pagkabalisa. Sa ating buhay minsan o madalas, nang dahil sa kasalanan, nawawala si Jesus sa ating buhay. At batid natin ang sakit nito sa ating puso kung tunay natin siyang mahal. Huwag rin nating kalimutan na Siya ay laging naghihintay sa atin, nakatago man sa anyo ng tinapay, sa lahat ng tabernakulo sa mga simbahan sa mundo. Maka ugalian nawa natin na dalawin Siya doon at purihin ang kanyang tunay na Katawan, Dugo, Kaluluwa at pagka Diyos

Panalangin: O Kristo, ang Kabanal-banalang Sakramento ng Altar ay patunay nang labis mong pagmamahal sa amin at nais kaming makapiling hanggang sa dulo ng panahon. Naway bigyan mo kami ng biyaya na maunawaan at makita Ka ng aming matang ispiritwal sa Sakramentong ito.