Ang mga Misteryo ng Liwanag (Huwebes)

At nang mabinyagan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Noon din ay nabuksan sa kanya ang kalangitan, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng kalapati, at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak, na lubos kong kinalulugdan.” (Mateo 3, 16-17)

Panalangin: O Diyos naming Ama, sa pamamagitan ng Sakramento ng Binyag ay minarapat mo kaming maging anak at kapatid ni Kristo. Nawa’y lagi kaming mabuhay sa grasyang natanggap hanggang sa araw na makasama Kang lagi sa buhay na walang hanggan.

Ito ang una sa mga himalang ginawa ni Jesus. Nangyari ito sa Cana ng Galilea at sa gayo'y ipinahayag niya ang kanyang kaluwalhatian. At sumampalataya nga sa kanya ang kanyang mga alagad. (Juan 2,11)

Panalangin: Binasbasan mo Panginoon ang kasalan sa Cana sa pamamagitan ng iyong pagdalo rito kasama ang Iyong Mahal na Ina. Dito mo rin ginawa ang una mong himala. Nawa’y ang mga pinag-isang dibdib sa Sakramento ng Kasal ay pagtibayin mo sa kanilang pangako at maging halimbawa sa mga hindi pa nakatatanggap nito.

Nang maibilanggo na si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at nangaral ng Magandang Balita mula sa Diyos. Sinabi niya, “Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Kaya magsisi na kayo at sumampalataya sa Magandang Balitang ito!” (Marcos 1, 14-15)

Panalangin: O Kristo, nawa’y lagi mong buksan ang aming pandinig nang sa araw-araw ay patuloy naming maisabuhay ang hamon ng pagsisisi at pananampalataya, at maging halimbawa sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Iyo.Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at ang kapatid nitong si Juan, at sila'y kanyang dinala na walang kasamang iba sa isang mataas na bundok. At nagbagong-anyo siya sa harapan nila, nagliwanag ng tulad sa araw ang kanyang mukha, at naging parang ilaw sa kaputian ang kanyang mga damit. Nagsasalita pa siya noon nang napailalim sila sa isang maningning na ulap, at isang tinig mula roon ang nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak; sa kanya ako'y lubos na nasisiyahan. Siya ang inyong pakinggan.” (Mateo 17, 1.2.5)

Panalangin: O Diyos naming Ama, bigyan Mo kaming lagi ng lakas na isabuhay ang hamon ng aming pananampalataya sa gitna ng mundong madalas makalimot sa Iyo. Huwag nawa kaming mahiyang ipahayag ang aming paniniwala nang kami rin ay maging kalugod-lugod sa inyo at Inyo ring kasiyahan.

Habang sila’y kumakain , kinuha ni Jesus ang tinapay , at matapos magpuri sa Diyos, pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa mga alagad habang sinasabing “Kunin niyo at kanin; ito ang aking katawan.”
Pagkatapos ay kinuha niya ang kalis, nagpasalamat siya at ibinigay sa kanila habang sinabi : “ Inumin ninyong lahat ito sapagkat ito ang aking dugo , ang dugo ng Tipan, na ibinubuhos para sa marami , para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. (Mateo 26, 26-28)

Panalangin: Lubos na pasasalamat, Panginoong Jesukristo sa handog mong tinapay ng espiritu, pagkain sa araw-araw. Nawa’y lagi kaming magutom at mauhaw sa Iyong Katawan at Dugo sa Eukaristiya at lagi kang sambahin sa iyong pananatili sa Kabanal-banalang Sakramento at lagi naming pahalagahan ang aming pakikibahagi sa Banal na Santa Misa.