header image

Mga Panalangin ng Pagtatapos

Aba po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa. Ikaw ang kabuhayan at katamisan; Aba pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, ay saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus. Santa Maria, Ina na Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen.

Panginoon, maawa ka sa amin.
Kristo, maawa ka sa amin.
Panginoon, maawa ka sa amin.
Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, paka-pakinggan mo kami.
Diyos Ama sa langit, Mao ka sa amin.
Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan, Maawa ka sa amin.
Diyos Espiritu Santo, Maawa ka sa amin.
Santisima Trinidad na tatlong
Persona at iisang Diyos, Maawa ka sa amin.


Santa Maria, Ipanalangin mo kami
Santang Ina ng Diyos,
Santang Birhen ng mga Birhen,
Ina ng Kristo,
Ina ng grasya ng Diyos,
Inang kasakdal-sakdalan,
Inang walang malay sa kahalayan,
Inang 'di malapitan ng masama,
Inang kalinis-linisan,
Inang ipinaglihi na walang kasalanan,
Inang kaibig-ibig,
Inang kataka-taka,
Ina ng mabuting kahatulan,
Ina ng may gawa sa lahat,
Ina ng mapag-adya,
Birheng kapaham-pahaman,
Birheng dapat igalang,
Birheng dapat ipagbantog,
Birheng makapangyayari,
Birheng maawain,
Birheng matibay na loob sa magaling,
Salamin ng katuwiran,
Luklukan ng karungunan,
Mula ng tuwa namin,
Sisidlan ng kabanalan,
Sisidlan ng bunyi at bantog,
Sisidlan ng bukod-tanging katimtiman
Rosang bulaklak ng 'di mapuspos ng bait sa tao ang halaga,
Torre ni David,
Torreng garing,
Bahay na ginto,
Kaban ng tipan,
Pinto sa langit,
Talang maliwanag,
Mapagpagaling sa mga maysakit,
Pagsasakdalan ng mga taong makasalanan,
Mapang-aliw sa nangagdadalamhati,
Mapag-ampon sa mga kristiyano,
Reyna ng mga anghel,
Reyna ng mga patriarka,
Reyna ng mga propeta,
Reyna ng mga apostol,
Reyna ng mga martir,
Reyna ng mga confesor,
Reyna ng mga Birhen,
Reyna ng lahat ng mga santo,
Reyna ng ipinaglihi na 'di nagmana ng salang orihinal,
Reyna ng iniakyat sa langit,
Reyna ng kasantu-santosang Rosaryo,
Reyna ng pamilya,
Reyna ng kapayapaan.

Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan.
Patawarin mo po kami, Panginoon.
Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan.
Paka-pakinggan mo po kami, Panginoon.
Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan.
Maawa ka sa amin.

V. Ipanalangin mo kami, Reyna ng kasantusantuhang Rosaryo.
R. Nang kami'y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesukristo.

Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong na Anak Mo ay siyang ipinapagkamit namin ng kagalinga't kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang-tao, pagkamatay at pagkabuhay mag-uli, ipagkaloob Mo, hinihiling namin sa Iyo, na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan sa amin; kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin; alang-alang kay Hesukristo Panginoon namin; na kapisan Mo at ng Espiritu Santo nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan.

Para sa intensiyon ng Santo Papa:
Ama namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati

Para sa mga mahal nating pumanaw na:

N: Pagkalooban mo sila ng kapayapaang walang hanggan.
S: Liwanagan mo sila ng di magmaliw mong ilaw.
N: Mapanatag nawa sila sa kapayapaan.
S: Siya Nawa.


Anghel ng Diyos,
Na sa iyo ako’y ipinag-tagubilin ayon
Sa habag ng Kataas-taasan,
sa aking tabi ngayon ay manatili
upang ako ay liwanagan, ingatan,
pamunuan at gabayan. Amen.

(habang nag-aantanda ng krus)
Tayo nawa’y basbasan ng Panginoon,
Ipag-adya tayo sa lahat ng masama,
At dalhin tayo sa buhay na walang hanggan.